Vores politik

I Kommunalbestyrelsen arbejder vi målrettet på at realisere mest muligt af vores politik. Forudsætningerne er gode. For med mere end hver fjerde stemme ved valget i 2021 er vi Kommunalbestyrelsens største gruppe. Vi har ni mandater, og vi er med i alle udvalg. Så vi har virkelig fingeren på pulsen, og vi opnår stor indflydelse.

Det afspejler sig også i kommunens ambitiøse Visions- og Strategiplan 2022-2025, som en enig Kommunalbestyrelse godkendte i juni 2022. Visions- og Strategiplanen sætter mål og retning for kommunens udvikling, og både målene og retningen flugter godt med Tønder Listens politik.

I Tønder Listen har vi et slogan, der siger: ”Vi udvikler med mod og fællesskab”. Mod, fordi det er nødvendigt at prioritere, og fællesskab, fordi vi opnår de bedste løsninger gennem samarbejde i Kommunalbestyrelsen og med reel inddragelse af borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer.Vi vil sikre økonomisk handlefrihed

I Tønder Kommune skal vi være herre i eget hus. Vi vil have friheden til at selv at kunne prioritere og fastlægge serviceniveauet.

Handlefrihed får vi, når vi udviser ansvarlighed og har styr på økonomien. Derfor skal vi have hår på brystet til at træffe de nødvendige beslutninger, også når det ind imellem gør ondt.

Sammen med andre, som også har det nødvendige mod, vil vi skabe økonomisk råderum til at udnytte vores store potentiale og til at sætte langsigtede udviklingsinitiativer i gang i dialog og samspil med lokalområderne.

Vi vil sikre erhvervslivet og beskæftigelsen

En afgørende forudsætning for udvikling og vækst i vores samfund er, at virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft. Samtidig er meningsfuld beskæftigelse afgørende for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Derfor har indsatsen for erhvervslivet og beskæftigelsen i Tønder Kommune høj prioritet.

Lige nu er beskæftigelsen høj. Mange er i arbejde. Det er positivt. Men trods den gode beskæftigelsessituation er for mange efterladt uden for arbejdsmarkedet. Samtidig mangler dele af erhvervslivet medarbejdere. Nogle af vores virksomheder har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det er et paradoks, som kalder på handling.

Derfor vil vi prioritere en fælles indsats, hvor erhvervslivet og det offentlige arbejder sammen om at sikre erhvervslivet den nødvendige arbejdskraft. Dermed understøtter vi også de lediges muligheder for at blive aktive på arbejdsmarkedet – til gavn for den enkelte, for erhvervslivet og for os alle sammen.

 

Vi vil fastholde den nære velfærd

Vi siger nej til store og gennemgribende forandringer af det, der fungerer godt. Ikke fordi, vi ikke tør lave forandringer. Det tør vi, og vi er parate til at gennemføre omlægninger, når det er nødvendigt og giver mening. Til gengæld vil vi ikke være med til at eksperimentere med borgernes tryghed.

De nære velfærdsområder som daginstitutioner, folkeskoler, sundhedsplejen og den sociale indsats er velfungerende i Tønder Kommune. Vi ønsker at bevare og videreføre den gode indsats og sikre, at ressourcerne gør mest mulig gavn og giver et godt afsæt til ungdomsuddannelserne og til tryghedsskabende miljøer for ældre og handicappede.

Frihed til skolerne
Børnene og de unge er vores fælles fremtid. Vi skal give plads til, at børnene og de unge kan trives og udvikle sig både individuelt og i inspirerende fællesskaber.

Vi vil give skolerne frihed til selv at prioritere deres indsats for at styrke læring og trivsel, og vi vil bidrage til at skabe nye tilpassede læringsmiljøer, så vores børn og unge får de bedste forudsætninger for at finde den rette hylde for deres fremtid.

Hjælp til øget selvstændighed
Alle, der har brug for hjælp og pleje, skal tilgodeses. Vi vil have fokus på borgernes behov. Men at modtage hjælp passivt er ikke altid det bedste for borgerne. Nogle gange tilgodeser vi den enkeltes behov bedre ved at hjælpe den pågældende til at blive mere selvstændig og selvhjulpen – naturligvis altid med den enkeltes accept og i gensidig forståelse.

Tønder Kommune skal være et godt og trygt sted at tilbringe den tredje alder. Vi har en velfungerende ældrepleje, og vi vil understøtte de mange fritids- og foreningstilbud, der er med til at fremme fællesskab og tilgodese en aktiv alderdom, hvor mestring af eget liv giver selvbestemmelse og øget livsglæde.

Vi har stort fokus på den sundhedsfremmende indsats bl.a. med rådgivning om overvægt, rygning og misbrug.

Inddragelse af de udsatte
Borgere med sociale vanskeligheder og psykiske lidelser skal tilgodeses med fokus på den enkeltes udfordringer og behov.

Vi vil tilstræbe, at udsatte og mennesker med særlige behov bliver inddraget i fællesskaber, som kan skabe gode og trygge rammer om en værdig hverdag med mening og indhold.

 

Vi vil satse på klimaløsninger og vedvarende energi

Vi tager medansvar for at løse fremtidens store klimaudfordringer. Øgede nedbørsmængder og stigende havvand stiller krav om langsigtede løsninger og betydelige investeringer. Vi er allerede på vej bl.a. med forstærkning af digerne og etablering af vandreservoirer, og vi ønsker at gå videre ad den vej. Vi ser også pumpeløsninger som et vigtigt redskab.

Vi har stort fokus på den grønne omstilling, og vi er meget bevidste om, at vedvarende energi er et stort potentiale i Tønder Kommune. Derfor siger vi ja til solcelleparker og vindmøller, når det sker med respekt for lokalområdet og med hensyntagen til natur- og miljøinteresser.

Vi ønsker størst mulig mobilitet på en bæredygtig måde både for at sikre bosætning i hele kommunen og for at bidrage til at reducere CO²-belastningen. Vi vi sikre gode rammebetingelser, hvor erhvervslivets transportbehov tilgodeses.

Kommunens sagsbehandling skal være præget af høj kvalitet og altid tage udgangspunkt i, at vi er til for borgerne. Vi vil have fokus på, at borgerne ved kontakten med kommunen altid møder en professionel og imødekommende organisation, hvor sparring og vejledning kommer før kontrol og løftede pegefingre.

Vi vil styrke kulturlivet

Forskning viser, at investering i kultur er godt for folkesundheden. Foreningslivet og frivilligheden er en væsentlig del af Tønder Kommunes DNA. Det vil vi bakke op om.Vi ønsker at videreudvikle fritidsområdet i tæt samspil med de mange aktive foreninger og engagerede borgere. Der skal være plads til alle i fritidslivet, uanset om man er organiseret eller uorganiseret. Fællesskab gør stærk.

Samtidig ønsker vi at bringe kulturen generelt mere i spil for den enkelte og skabe bedre muligheder for benyttelse og oplevelse af gode kulturtilbud i hele kommunen. Kulturen er et bærende element i vores selvforståelse og kan være med til at skabe udviklende fællesskaber. Ligeledes ønsker vi at støtte kulturelle fyrtårne, der sætter Tønder Kommune på landkortet.

Vi vil understøtte landsbyerne ved at fremme dialog og fællesskab, hvor områdernes potentiale bringes i spil. Sammen med lokalrådene vil vi arbejde for udvikling og bosætning både i landområderne og i byerne.

Hent også politikken som PDF