Tønder Listen holder årsmøde mandag den 11. marts kl. 19 i Kultur- og Forsamlingshus Emanuel i Skærbæk.

Alle medlemmer af Tønder Listen har adgang til og stemmeret på mødet. Nye medlemmer skal have tegnet medlemskab senest to uger før årsmødet, dvs. senest mandag den 26. februar, mens hidtidige medlemmer blot skal have gentegnet medlemskabet inden årsmødets start.

På årsmødet den 11. marts skal der bl.a. træffes beslutning om proceduren for opstilling til kommunalvalget i 2025. Bestyrelsen lægger op til, at der holdes opstillingsmøde mandag den 29. april med valg af borgmesterkandidat på dagsordenen. Her vil en enig bestyrelse anbefale formand og gruppeformand Anita Uggerholt Eriksen som Tønder Listens bud på kommunens næste borgmester.

Dagsordenen for årsmødet den 11. marts ser sådan ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning til godkendelse
 4. Regnskab og budget til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Procedure for opstilling til kommunalvalg 2025
 8. Valg af formand – På valg er Anita Uggerholt Eriksen (modtager genvalg)
 9. Valg af næstformand – På valg er Henrik Refslund Hansen (modtager genvalg)
 10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem – På valg er Allan Elneff (modtager genvalg)
 11. Valg af 1 bestyrelsessuppleant – På valg er Bendix Gammelgaard (modtager genvalg)
 12. Valg af 2 revisorer – På valg er Inge Nissen Skydsbjerg og Solveig Andersen
 13. Valg af 1 revisorsuppleant – På valg er Kent Snitker
 14. Eventuelt


Hidtidige medlemmer har for nylig modtaget mail med opfordring til at gentegne medlemskabet. Nye medlemmer kan melde sig ind via hjemmesiden: toenderlisten.dk/medlemskab